VERKOOPSVOORWAARDEN Beroepskleding Landuyt

Het volgende document bevat de algemene verkoopvoorwaarden voor bestellingen die op de website www.beroepskleding-landuyt.be worden geplaatst.

WETTELIJKE KENNISGEVING 

www.beroepskleding-landuyt.be wordt gepubliceerd door en onder de verantwoordelijkheid van de NV Beroepskleding Landuyt, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, geregistreerd onder het BTW-nummer BE0441.341.684, met als maatschappelijke zetel de Stationstraat 302, 8890 Moorslede, België , wettelijk vertegenwoordigd door Mevrouw Landuyt Els.

Om contact op te nemen met de verantwoordelijke uitgever : tél 0032 (0) 51 77 05 90 – webshop@beroepskleding-landuyt.be.

De site, evenals alle informatiepagina’s over de site, zijn beschikbaar in het Nederlands.

AANVAARDING VAN ALGEMENE VOORWAARDEN 

Het plaatsen van een bestelling op de site www.beroepskleding-landuyt.be  veronderstelt de aanvaarding door de gebruiker van de algemene voorwaarden zoals hieronder beschreven. De gebruiker erkent de algemene voorwaarden te hebben gelezen en begrepen voor de validatie, deze validatie heeft dezelfde waarde als een handgeschreven handtekening van de gebruiker. De bewijswaarde van de registratiesystemen van de uitgever wordt door de gebruiker als geldig erkend en kan niet worden aangevochten in geval van een geschil. De aanvaarding en validatie van de gebruiksvoorwaarden houdt in dat de gebruiker de nodige handelingsbekwaamheid heeft, of dat hij toestemming heeft gekregen van een bevoegd persoon in geval van onbekwaamheid, of van zijn wettelijke vertegenwoordiger indien hij minderjarig is.

SLUITING VAN HET CONTRACT

Productbeschikbaarheid : zie beschrijving van elk artikel

Om een bestelling te plaatsen: de gebruiker kan één of meerdere artikelen selecteren en deze aan zijn winkelmand toevoegen door op de daartoe voorziene knop te klikken. Zodra de bestelling voltooid is, heeft de gebruiker toegang tot zijn winkelmand door te klikken op het hiervoor voorziene symbool, waardoor hij de inhoud van de winkelmand, het aantal geselecteerde artikelen, de eenheidsprijzen en de totale prijs van de bestelling kan controleren. Op dit punt is het mogelijk om artikelen toe te voegen of te verwijderen uit de winkelmand. Indien de gebruiker artikelen uit de winkelmand wenst te bestellen, zal hij op de knop Bestelling bevestigen klikken, waarmee een verkoopovereenkomst wordt gesloten. Na de bevestiging krijgt de gebruiker toegang tot een formulier waarin hij om zijn ID en wachtwoord vraagt als hij al op de site is geregistreerd, of om het formulier op een andere manier aan te maken. Dit formulier bevat de details van de levering en de facturatie en de validatie van de algemene voorwaarden. Zodra de verbinding tot stand is gebracht of het formulier is gevalideerd, wordt de gebruiker doorgestuurd naar een beveiligde betalingsinterface. Zodra de betaling door de uitgever van de site is ontvangen, stuurt deze de klant een ontvangstbevestiging en een samenvatting van de bestelling, elektronisch, met vermelding van de verwachte leveringstermijn. De herroepingstermijn is in overeenstemming met de relevante Europese wetgeving, zie document ” Retourzending / terugbetaling”.

PRIJS

De op de site vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, tenzij anders vermeld, alle belastingen inbegrepen, behalve de leveringskosten. Deze prijzen kunnen op elk moment door de uitgever worden aangepast, de getoonde prijs is alleen geldig op het moment van de bestelling en voorspelt geen prijzen in de toekomst. De leveringskosten zullen aan de klant worden aangegeven tijdens de beveiligde betalingsinterface, vóór de betaling.

RESERVE VAN EIGENDOM

De verkochte artikelen blijven eigendom van NV Beroepskleding Landuyt tot de volledige betaling van de prijs. De risico’s gaan over op de klant vanaf de levering.

INFORMATIE MET BETREKKING TOT DE BETALING

De volledige betaling van de artikelen plus de verzendkosten is een absolute voorwaarde voor elke levering van een bestelling.

De klant kan verschillende betalingsmogelijkheden kiezen via een beveiligde transactie die door de aanbieder MOLLIE wordt verstrekt. De uitgever heeft geen toegang tot de gegevens met betrekking tot het betaalmiddel van de klant.

In geval van retourzending, zie voor de terugbetaling het document ” Retourzending / Terugbetaling”.

LEVERING

Bestellingen worden geleverd op basis van de beschikbaarheid van artikelen zoals beschreven in de beschrijving van het artikel, en na ontvangst van de prijs van de bestelling. Deze periode staat niet vast, afhankelijk van de bestelde producten of volumes. De verzender zal ervoor zorgen dat het pakket in goede staat wordt geleverd, het is aan hem om beschadigde pakketten te weigeren om te kunnen genieten van de garantie die door de vervoerder wordt geboden. In een dergelijk geval zal de klant de uitgever hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen, zodat hij de levering kan vervangen bij ontvangst van het beschadigde pakket in ruil.

 

CONSUMENTENRECHTEN

Klantenservice: De klantendienst is beschikbaar tijdens elke werkdag, van 09h00 tot 17h30 uur per telefoon op 0032(0)51.77.05.90, of per mail naar webshop@beroepskleding-landuyt.be, of per post naar Beroepskleding Landuyt NV, Stationstraat 302, 8890 Moorslede, België. Elke aanvraag wordt zo snel mogelijk beantwoord.

Herroepingsrecht : zie tabblad ” Teruggave / Terugbetaling”, paragraaf Herroepingsrecht.

Productgarantie : zie tabblad ” Retourzending / Restituties / Ruilen”, Paragraaf Garantie

KLANTENZONE

Het creëren van een klantenzone is essentieel voor het plaatsen van een bestelling op de site. De gebruiker zal gevraagd worden om een bepaalde hoeveelheid persoonlijke informatie in te vullen, die nauwkeurig moet zijn of de uitgever behoudt zich het recht voor om het contract te annuleren. Het zal niet mogelijk zijn om een aankoop te doen en een bestelling te valideren zonder de verplichte velden van de klantenzone in te vullen.

De klant wordt verzocht een wachtwoord te kiezen dat de vertrouwelijkheid van de informatie in zijn klantenzone garandeert, dit wachtwoord is individueel en kan niet worden doorgegeven aan derden. De site kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongeoorloofde toegang tot de ruimte van een van de klanten.

De klantenruimte stelt u in staat om de geschiedenis van uw bestellingen te traceren. De klant kan altijd zijn persoonlijke gegevens bijwerken in geval van wijziging, de uitgever kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van de door de klant geproduceerde informatie. De uitgever zal deze gegevens veilig bewaren, en behoudt zich het recht voor om een jaar lang inactieve klantenruimtes en diegene waarvan de informatie niet correct is, te annuleren. Deze uitsluitingen zullen in geen geval aanleiding geven tot een vergoeding aan de klant wiens kaart is verwijderd.

Zie ook document: Privacybeleid

TOEGANG TOT SITE  

Indien door een technisch probleem de toegang tot de site onmogelijk is, kan de klant geen aanspraak maken op enige vergoeding. De onbeschikbaarheid van een of meer producten, zelfs voor een langere periode, kan geen nadeel voor de klant inhouden en zal geen aanleiding geven tot schadevergoeding. De foto’s van de op de site gepubliceerde artikelen zijn gegarandeerd representatief voor de werkelijkheid en de beschrijvende fiche voldoet aan de informatieverplichtingen van het product. De kleur en/of vorm van de artikelen kan echter per computerstation verschillen of verschillen van de werkelijkheid, afhankelijk van de kwaliteit van de schermen of de resolutie van de weergave, deze verschillen kunnen niet worden toegeschreven aan de uitgever.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle artikelen die op de site aanwezig zijn, zijn beschermd door de wetten op de intellectuele eigendom, en zijn als zodanig geregistreerd. Bij gebrek aan toestemming vormt elke kopie, verspreiding of exploitatie van deze artikelen een strafbaar feit dat kan worden vervolgd.

De bescherming wordt uitgebreid tot de tekstuele en grafische inhoud van de site, de structuur, de naam, de merken, de logo’s.

JURISDICTIE

Deze algemene voorwaarden en de verplichtingen van de partijen worden beheerst door de in België geldende wetten. Elk geschil dat voortvloeit uit een van de clausules van deze voorwaarden kan aan de uitgever worden voorgelegd met het oog op een minnelijke schikking alvorens een gerechtelijke procedure te starten, deze procedure schort de tijd om een gerechtelijke procedure te starten niet op. Elk geschil dat niet op deze manier wordt opgelost, kan het voorwerp uitmaken van een procedure voor de rechtbanken van West-Vlaanderen (België), die de exclusieve bevoegdheid zullen hebben om elk geschil tussen de partijen in verband met de site, de algemene voorwaarden of over een bestelling of levering te behandelen. Deze clausule doet geen afbreuk aan de rechten van de consument.

WIJZIGINGEN VAN DE VOORWAARDEN – VERDEELBAARHEID

Indien een van de clausules van dit document door een rechterlijke beslissing nietig zou worden verklaard, zal deze nietigheid niet van toepassing zijn op andere clausules die wel van kracht zouden blijven.

De uitgever behoudt zich het recht voor om de algemene verkoopsvoorwaarden te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, de consument zal bij zijn volgende aansluiting worden geïnformeerd, hij zal worden gevraagd de nieuwe voorwaarden goed te keuren en opnieuw te valideren.